A nationally recognized facility for patient experience and excellence in surgery.


B aylor Scott & White Surgical Hospital at Sherman tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 903-870-0999.

Apex 1

Apex Quality Award Winner 2012-2013

Apex 2

Apex Quality Award Winner 2013-2014

Womens Choice Best Patient Experience

Awarded Americas 100 Best Hospitals

Best Orthopedics

Voted America’s Best Orthopedic Hospitals

2017_guardian_excellence_award

Guardian of Excellence Award